Leik og kreativitet av naturmateriale

Leikar som ei dukka eller ein bil har ein gjeve funksjon. I naturen må borna sjølv laga til leiken ved rollespel i naturen sin kulissar eller ved å laga ulike leikar av naturmateriell. I naturen er utvalet kjønnsnøytralt og fri for påverknad og reklame.
Matrialene er med på å fremja kreativiteten til borna.